[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/hayatiyazici52.jpg","title":"Yapamayaca\u011f\u0131m\u0131z hi\u00e7bir \u015feyi s\u00f6ylemedik","entry_date":"Eyl\u00fcl 27, 2013 - 7:35:21","haber_content":"

Bakan Yaz\u0131c\u0131, partisinin il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ziyaretinde yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, AK Parti'nin bir duru\u015funun oldu\u011funu belirterek, AK Parti te\u015fkilat\u0131n\u0131n sadece Türkiye ölçe\u011finde de\u011fil, dünya ölçe\u011finde de "en güçlü, en büyük, en yayg\u0131n te\u015fkilat" oldu\u011funu ifade etti.<\/p>

AK Parti'nin Türkiye'nin her biriminde örgütlenm\u015f bir kitle oldu\u011funu aktaran Yaz\u0131c\u0131, \u015föyle konu\u015ftu:<\/p>

"3 Kas\u0131m 2002'den bu yana, aziz milletimizin Türkiye'nin yönetim sorumlulu\u011funu yükledi\u011fi AK Parti hükümetleri o tarihin Türkiyesini bugüne getirdi. Muazzam bir de\u011fi\u015fim ve dönü\u015füm sürecini hep birlikte Türkiye'ye kazand\u0131rd\u0131k. E\u011fitim, sa\u011fl\u0131k, ula\u015ft\u0131rma, altyap\u0131, çevre, \u015fehircilik, akl\u0131n\u0131za ne gelirse her alanda ayr\u0131m yapmadan, ötekile\u015ftirmeden her yere imkanlar ölçüsünde hizmet götürmeye çal\u0131\u015ft\u0131k. Türkiye'nin var olan her sorununa el att\u0131k."<\/p>

"\u0130lk kez oy kullanacak 5 milyon seçmen var"<\/strong><\/p>

Bakan Yaz\u0131c\u0131, Türkiye'de ilk kez oy kullanacak 5 milyon civar\u0131nda seçmen bulundu\u011funa dikkati çekerek, "3 Kas\u0131m 2002'de 8-9 ya\u015flar\u0131nda olan çocuklar, bugün oy kullanacaklar. Türkiye'de de bu kategoride yakla\u015f\u0131k 4,5-5 milyon seçmen var, bir gençlik var. Bunlar bizi, bizimle k\u0131yaslayacak. AK Parti'yi, AK Parti ile k\u0131yaslayacak. Onlara da Türkiye'ye yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kazan\u0131mlar\u0131 mutlaka hat\u0131rlatmam\u0131z laz\u0131m" dedi.<\/p>

AK Parti hükümetlerinin yapt\u0131klar\u0131n\u0131n muhalifler veya ufku s\u0131n\u0131rl\u0131 olanlar taraf\u0131ndan hayal bile edilemedi\u011fini dile getiren Yaz\u0131c\u0131, baz\u0131lar\u0131 sosyal devletin sözünü ederken kendilerinin bunu icraata geçirdiklerini anlatt\u0131.<\/p>

AK Parti iktidarlar\u0131nda milletin ve hükümetin gündeminin örtü\u015ftü\u011füne i\u015faret eden Yaz\u0131c\u0131, \u015föyle devam etti:<\/p>

"Milletin ve hükümetin gündemi farkl\u0131 olursa siz farkl\u0131la\u015f\u0131rs\u0131n\u0131z. Millletine, halk\u0131na yabanc\u0131la\u015fm\u0131\u015f iktidarlar\u0131n üretmesi, ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 mümkün de\u011fildir. Hiçbir zaman popilizme kar\u0131\u015fmad\u0131k. Yapamayaca\u011f\u0131m\u0131z hiçbir \u015feyi söylemedik. Ne yapabilirsek onu söyledik. Türkiye'de bu kadar hizmet üretirken hiçbir zaman bölgesel ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011fa gitmedik. 'Türkiye' diyerek bunu yapt\u0131k. Bu davran\u0131\u015f\u0131m\u0131z sloganlar\u0131m\u0131zda var. 'Her \u015fey Türkiye için' derken, bu geli\u015figüzel bir slogan de\u011fil. Bunun içi dolu. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z aras\u0131nda ayr\u0131m yapmad\u0131k. Yapt\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 anlatmam\u0131z laz\u0131m. Belediye hizmetlerinden son derece memnun oldum. Kokarçay, Akarçay olmu\u015f. \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131 gibi bir hava veriyor. Çok güzel bir mekan, güzel bir çal\u0131\u015fma. Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z\u0131n da büyük katk\u0131lar\u0131 var."<\/p>

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek baz\u0131 sucuk, mermer ve \u015fekerleme i\u015fletmelerini gezen Bakan Yaz\u0131c\u0131, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odalar\u0131 Birli\u011fi'ni de ziyaret etti.<\/p>","haber_excerpt":"G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakan\u0131 Hayati Yaz\u0131c\u0131, \"3 Kas\u0131m 2002'de 8-9 ya\u015flar\u0131nda olan \u00e7ocuklar, bug\u00fcn oy kullanacaklar. T\u00fcrkiye'de de bu kategoride yakla\u015f\u0131k 4,5-5 milyon se\u00e7men var, bir gen\u00e7lik var. Bunlar bizi, bizimle k\u0131yaslayacak\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisar-il-baskani-zeybekten-kurban-bayrami-mesaji\/314","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ayfonkarahisarda-merkez-ilce-yonetim-kurulu-toplantisi\/406\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ayfonkarahisarda-merkez-ilce-yonetim-kurulu-toplantisi\/406"}]