[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/mzeybek.jpg","title":"T\u00fcrkiye pek \u00e7ok alanda \u00e7a\u011f atlad\u0131","entry_date":"A\u011fustos 14, 2013 - 1:25:24","haber_content":"

Zeybek, AK Parti'nin kurulu\u015funun 12. y\u0131l\u0131 nedeniyle yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 aç\u0131klamada, Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n liderli\u011findeki AK Parti'nin, ekonomik olarak hep ac\u0131 reçetelerin bedelini ödeyen Türk halk\u0131 taraf\u0131ndan tek ba\u015f\u0131na iktidar ile ödüllendirildi\u011fini ifade etti. Zeybek, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olan bir iktidar oldu\u011funu belirtti.

Sosyal devlet ilkesinin AK Parti ile Türkiye'de gerçek anlamda uygulanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Zeybek, \u015fu ifadelere yer verdi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile art\u0131k Türkiye'de engelli, \u015fehit ailesi, gaziler gibi dezavantajl\u0131 durumda olan kesimler, devletin koruma \u015femsiyesi alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Ula\u015f\u0131m medeniyettir anlay\u0131\u015f\u0131yla yola ç\u0131kan AK Parti, iktidara geldi\u011fi andan itibaren ula\u015f\u0131m sektörüne Cumhuriyet tarihinde görülmemi\u015f bir biçimde yat\u0131r\u0131mlar yapt\u0131. Türkiye'deki karayollar\u0131 dünya standartlar\u0131na kavu\u015fturularak, 16 bin kilometre bölünmü\u015f yol halk\u0131n hizmetine sunuldu. Son 50 y\u0131lda Türkiye'de toplamda yap\u0131lan bölünmü\u015f yol 6 bin kilometre iken 2002 y\u0131l\u0131ndan bu yana yap\u0131lan 16 bin kilometre bölünmü\u015f yol sadece karayollar\u0131nda bir destan yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n rakamsal ispat\u0131d\u0131r. Cumhuriyet'in ilan\u0131ndan 2002'ye kadar yap\u0131lan bölünmü\u015f yol miktar\u0131 6 bin kilometre iken AK Parti olarak 2002'den 2012'ye kadar 21 bin 227 kilometre bölünmü\u015f yol yapt\u0131k. Bunun yan\u0131nda Ankara-Eski\u015fehir, Ankara-Konya, Eski\u015fehir-Konya ve yak\u0131nda hizmete girecek olan Ankara-\u0130stanbul h\u0131zl\u0131 tren projeleri ile Türkiye, AK Parti iktidar\u0131nda h\u0131zl\u0131 trene sahip olan dünyada 8. Avrupa'da ise 6. ülke konumuna geldi. \u0130n\u015fallah bir süre sonra Afyonkarahisar da Ankara'dan, \u0130zmir'den ve \u0130stanbul'dan h\u0131zl\u0131 tren ile ula\u015f\u0131labilen bir \u015fehir haline gelecek ve halk\u0131m\u0131z bu üstün teknolojiden istifade edebilecektir."

Zeybek, havayollar\u0131n\u0131n aç\u0131lan havalimanlar\u0131 ile daha eri\u015filebilir ve ula\u015f\u0131labilir k\u0131l\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dikkati çekerek, \u015föyle devam etti:

"Bir zamanlar toplumun sadece belirli bir kesiminin kullanabildi\u011fi havayollar\u0131 da halk\u0131n yolu haline getirilmi\u015f, Türkiye'nin do\u011fusundan bat\u0131s\u0131na, kuzeyinden güneyine aç\u0131lan ve pek ço\u011fu yap-i\u015flet-devret modeliyle milletin cebinden tek kuru\u015f ç\u0131kmadan ülkeye kazand\u0131r\u0131lan modern havalimanlar\u0131 ile ülkenin her yeri havadan da ula\u015f\u0131labilir olmu\u015ftur. Türkiye'nin çok uzun y\u0131llard\u0131r en büyük sorunlar\u0131ndan olan terör sorunu, hükümetimizin yürüttü\u011fü politikalarla müspet anlamda çok önemli bir mesafe kaydetti. Bir zamanlar insanlar\u0131n sa\u011fl\u0131k hizmeti almak için saatlerce kuyrukta bekledi\u011fi, insanlar\u0131n ba\u011fl\u0131 bulunduklar\u0131 sosyal güvenlik kurulu\u015funa göre adeta s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, fahi\u015f fiyata ilaç bulabildikleri bir ülke olan Türkiye bu alanda da tarihinde e\u015fi benzeri olmayan bir ilerleme kaydetti. Son 9 y\u0131lda sa\u011fl\u0131k harcamalar\u0131nda tam 8 kat art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. 2001 y\u0131l\u0131nda 4 milyar 576 milyon TL olan sa\u011fl\u0131k harcamalar\u0131, 2010 y\u0131l\u0131nda 27 milyar 504 milyon lira artarak 32 milyar 80 milyon liraya ula\u015ft\u0131."

"AK Parti Türkiye'nin özetidir"<\/strong>

"AK Parti Türkiye'nin özetidir" diyen Zeybek, \u015funlar\u0131 kaydetti:

"Gücünü halktan alan AK Parti ile art\u0131k egemenlik gerçek anlamda kay\u0131ts\u0131z ve \u015farts\u0131z bir biçimde milletindir. Bunun yan\u0131nda AK Parti, 3 dönem girdi\u011fi her seçimde oy oran\u0131n\u0131 art\u0131ran bir siyasi hareket olarak dünya siyasetinde de tektir. Bu duygu ve dü\u015füncelerle AK Parti'mizin kurulu\u015funun 12. y\u0131l\u0131n\u0131n tüm te\u015fkilat\u0131m\u0131za hay\u0131rlar getirmesini Cenab-\u0131 Hakk'tan niyaz ederm."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek, AK Parti'nin 14 A\u011fustos 2001'de kurulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'nin sa\u011fl\u0131ktan, ula\u015f\u0131ma, e\u011fitimden, g\u00fcvenlik ve adalete kadar pek \u00e7ok alanda \u00e7a\u011f atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyon-ak-genclik-genc-secmenlerle-iftarda-bulustu\/1752","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/afyonkarahisar-il-baskani-zeybeke-ziyaret\/727\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisar-il-baskani-zeybeke-ziyaret\/727"}]