[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/sulumenli_(13).JPG","title":"S\u00fcl\u00fcmenli Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Ero\u011ful Bo\u015f Durmuyor","entry_date":"Ekim 23, 2014 - 3:39:00","haber_content":"

Afyonkarahisar\u2019\u0131n Merkeze ba\u011fl\u0131 S\u00fcl\u00fcmenli Beldesinin AK Partili Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Ero\u011ful, g\u00f6reve gelmesinin ard\u0131ndan \u00e7evre d\u00fczenlemesi ile alt yap\u0131ya ayr\u0131 bir \u00f6nem verdi\u011fini s\u00f6yledi. 81 bin metre kare parke ta\u015f\u0131 d\u00f6\u015feyerek \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan Ba\u015fkan Ero\u011ful, beldesini k\u00f6y g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnden \u00e7\u0131karmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. <\/p>

28 y\u0131l boyunca \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belediyeye halk\u0131n\u0131n deste\u011fi ile Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen AK Partili \u0130brahim Ero\u011ful, belediyecilik tecr\u00fcbesini hizmete d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Beldesinin eksiklerini bildi\u011fini ve projeler haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan Ero\u011ful, ilk i\u015f olarak alt ve \u00fcst yap\u0131dan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Ero\u011ful, \u201c30 Mart 2014 yerel se\u00e7imlerinde halk\u0131m\u0131z\u0131n bize g\u00f6sterdi\u011fi tevecc\u00fch ile Belediye Ba\u015fkan\u0131 olarak se\u00e7ildim. 28 y\u0131l 2 ay g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131m S\u00fcl\u00fcmenli Belediyesine Ba\u015fkan olarak se\u00e7ildim. 3 Nisan 2014 tarihinde g\u00f6revine ba\u015flayarak daha \u00f6nceden haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fum projeleri hayata ge\u00e7irmek i\u00e7in zaman kaybetmeden \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131m. Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m boyunca halk\u0131m\u0131n benden en \u00e7ok istedi\u011fi pazaryerinin tekrar d\u00fczenlenmesi ve buradaki eksiklerin giderilmesi oldu. Pazaryerimize parke ta\u015f\u0131 ve kald\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131k. Daha \u00f6nceden \u00e7amurdan ge\u00e7ilmeyen pazaryerimiz daha temiz ve kullan\u0131labilir bir hale geldi\u201d diye ifade etti. <\/p>

40 YILLIK SORUNU \u00c7\u00d6ZD\u00dcK<\/b><\/p>

40 y\u0131ld\u0131r beldesinde \u00e7\u00f6z\u00fclemeyen yol sorununu hak sahipleri ile anla\u015farak \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturdu\u011funu anlatan Ba\u015fkan Ero\u011ful, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cBeldemiz giri\u015finde 40 y\u0131ld\u0131r a\u00e7\u0131lmay\u0131 bekleyen yolu hak sahipleriyle anla\u015farak trafi\u011fe a\u00e7t\u0131k. B\u00f6ylelikle kasabam\u0131z\u0131n giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 rahatlad\u0131. Beldemiz \u00e7\u00f6pten ge\u00e7ilmiyordu. Hummal\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatarak \u00e7\u00f6plerimizi g\u00fcnl\u00fck d\u00fczenli bir \u015fekilde topluyoruz. Kullanm\u0131\u015f oldu\u011fumuz \u00e7\u00f6p arac\u0131m\u0131z\u0131n eski olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7\u00f6pleri topluyoruz. Bilindi\u011fi gibi \u015eeker fabrikas\u0131n\u0131n lojmanlar\u0131 bizim s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z i\u00e7erisindedir. Orada ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7\u00f6plerini zaman\u0131nda al\u0131yoruz.\u201d <\/p>

81 B\u0130N METRE KARE PARKE TA\u015eI D\u00d6\u015eED\u0130K<\/b><\/p>

Beldelerini k\u00f6y g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnden \u00e7\u0131karmak i\u00e7in hummal\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisine girdiklerini dile getiren Ba\u015fkan \u0130brahim Ero\u011ful, \u015fuana kadar 81 bin metre kare parke ta\u015f\u0131n\u0131 beldelerine d\u00f6\u015fediklerini s\u00f6yledi. Ero\u011ful, \u201cBeldemizi k\u00f6y g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnden \u00e7\u0131karmak i\u00e7in kredimiz olmamas\u0131na ra\u011fmen Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z Veysel Ero\u011flu\u2019nun deste\u011fi ile \u0130ller Bankas\u0131ndan kredi ald\u0131k. Bu kredi ile 60 bin metre kare parke ta\u015f\u0131 ihalesine \u00e7\u0131kt\u0131k. Ta\u015f parke ihalesi 2 ekip taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam etmektedir. Daha \u00f6nce kendi imkanlar\u0131m\u0131zla da 20 bin metre kare parke ta\u015f\u0131 d\u00f6\u015femi\u015ftik. Toplamda 81 bin metre kare parke ta\u015f\u0131n\u0131 beldemize d\u00f6\u015fedik ve d\u00f6\u015f\u00fcyoruz. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00f6ren halk\u0131m\u0131z bizlerden daha \u00e7ok hizmet ve yat\u0131r\u0131m bekliyor. Bizde belediye olarak halk\u0131m\u0131za hizmet etmek i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00e7al\u0131\u015fmaktay\u0131z. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar herkesi memnun etmeye bilir. Fakat imkan\u0131m\u0131z dahilinde hizmet etmeye devam edece\u011fiz. 30 Mart 2014 yerel se\u00e7imler \u00f6ncesi halk\u0131m\u0131za ne s\u00f6z verdiysek yerine getirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z bilgi evi yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yledik. \u015euan bununla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z tamamlanmak \u00fczeredir. En k\u0131sa zamanda bilgi evimizi hizmete a\u00e7aca\u011f\u0131z\u201d dedi. <\/p>

AYRIMCILIK YAPMADIM VE YAPMAM<\/b><\/p>

Hizmet ve yat\u0131r\u0131m yaparken halk aras\u0131nda her hangi bir ayr\u0131m yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fkan Ero\u011ful, herkese e\u015fit mesafede yakla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Ero\u011ful, a\u00e7\u0131klamas\u0131na \u015f\u00f6yle devam etti; \u201cG\u00f6reve gelir gelmez ilk i\u015fimiz k\u00f6y g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde olan beldemizi hak etti\u011fi konuma getirmekti. \u00c7evremizdeki k\u00f6ylere bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bizden daha iyi durumda oldu\u011funu s\u00f6yleyebilirim. Ama biz maalesef onlardan daha k\u00f6t\u00fc durumday\u0131z. Bu zamana kadar parke ta\u015f\u0131na beldemizde g\u00f6rev yapan ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z ciddiye al\u0131p bir \u00e7al\u0131\u015fmaya girmedi. Ama biz alt yap\u0131s\u0131 biten parke ta\u015f\u0131 ve kald\u0131r\u0131m ihtiyac\u0131 olan mahalle, sokak ve caddelerde \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flatt\u0131k. Beldemizde alt yap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 benden \u00f6nce ba\u015flad\u0131. Fakat baz\u0131 sokak ve caddelerde siyasi nedenlerden dolay\u0131 baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131za kar\u015f\u0131 ayr\u0131m yap\u0131ld\u0131. Biz bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7erek, hi\u00e7bir kimseye ayr\u0131m yapmadan kimin ihtiyac\u0131 varsa yan\u0131nda olduk ve hizmet ettik. 3 bin 800 metre k\u00fcp alt yap\u0131 yapt\u0131k. Siyasi nedenlerle yap\u0131lmayan cadde ve sokaklara 270 adet parsel C\u2019si ve 50 tane mahalle bacas\u0131 koyduk. Bu beldemiz i\u00e7in yeterli mi? Tabi ki de\u011fil.\u201d <\/p>

PROJELER HAZIRLADIK<\/b><\/p>

Beldesinin y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc bak\u0131m\u0131ndan bir \u00e7ok il\u00e7eden b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu i\u015faret eden Ero\u011ful, \u201cBeldemiz y\u00fcz \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc olarak bir il\u00e7eden b\u00fcy\u00fck. Hizmet yapmak i\u00e7in imkanlar laz\u0131md\u0131r. Bununla ilgili haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fumuz projeleri ilgili bakanl\u0131klara teslim ettik. \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za 4 adet proje verdik. Daha \u00f6ncede s\u00f6yledi\u011fim gibi \u00e7\u00f6p arac\u0131m\u0131z eski olmas\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli ar\u0131zalan\u0131yor. Belediye olarak yeni bir \u00e7\u00f6p arac\u0131 iste\u011finde bulunduk. Ne kadar tamir yapt\u0131r\u0131rsak yapt\u0131ral\u0131m eski olmas\u0131 nedeniyle \u00e7\u00f6p kamyonumuz bir t\u00fcrl\u00fc rand\u0131man vermiyor. Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n bu konuda bize yard\u0131m etmesini temenni ediyoruz. 4 bin 900 n\u00fcfuslu beldemizde toplam 50 tane \u00e7\u00f6p konteyn\u0131r\u0131 vard\u0131. B\u00fcy\u00fck bir eksikli\u011fin oldu\u011fu g\u00f6rd\u00fck ve 200 adet konteyn\u0131r ald\u0131k. Tabi ki bu yeterli de\u011fil. Bununla ilgili \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131na proje teslim ettik\u201d dedi. <\/p>

OYUN PAKI SAYISINI 18\u2019E \u00c7IKARDIK<\/b><\/p>

Beldelerinde sadece bir adet oyun park\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131 18\u2019e \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Ba\u015fkan \u0130brahim Ero\u011flu, \u201cBeldemizde sadece bir adet oyun park\u0131 var ve o parkta beldemiz giri\u015finde bulunuyor. Baz\u0131 \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n bu parklara gelmeleri s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 olabiliyor. Bununla ilgili 15 adet oyun park\u0131 malzemesi ald\u0131k. Beldemizin \u00e7e\u015fitli noktalar\u0131nda olu\u015fturdu\u011fumuz k\u00fc\u00e7\u00fck parklara bu oyun malzemelerini yerle\u015ftirdik. \u0130mar plan\u0131nda park yerleri mevcut olmas\u0131na ra\u011fmen \u015fuana kadar hi\u00e7bir \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lmam\u0131\u015f. Beldemizde sosyal ve k\u00fclt\u00fcrel faaliyetlerimizi artt\u0131rarak, halk\u0131m\u0131za i\u00e7 i\u00e7e olabilece\u011fimiz etkinlikler d\u00fczenledik. En son Kurban bayram\u0131n\u0131n 4. G\u00fcn\u00fc \u2018Birlik ve Beraberlik\u2019 \u015f\u00f6leni d\u00fczenledik. Halk\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck bir kat\u0131l\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Bu t\u00fcr etkinliklerimize belediye olarak devam edece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. <\/p>

TAPU SORUNUNU \u00c7\u00d6ZMEK \u0130\u00c7\u0130N \u00c7ALI\u015eIYORUZ<\/b><\/p>

<\/p>

Beldesinde y\u0131llard\u0131r \u00e7\u00f6z\u00fclmeyi bekleyen tapu sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in gerekli giri\u015fimlerde bulunduklar\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan \u0130brahim Ero\u011ful, konuyla ilgili Milli Emlak Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileriyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131. Ero\u011ful, \u201cBeldemizin en b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131 aras\u0131nda Alt\u0131nda\u011f mahallesindeki tapu sorunu yer almaktad\u0131r. 1978 y\u0131l\u0131nda bu mahallede belediye taraf\u0131nda arsalar da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z o y\u0131l arsalar\u0131n\u0131 alarak paralar\u0131n\u0131 \u00f6dedi. Belediye de o d\u00f6nem arsa alanlar\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 gidererek, elektrik ve i\u00e7me suyu verilmi\u015f. Fakat \u015fuana kadar tapu sorununu \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturmak i\u00e7in kimse u\u011fra\u015fmad\u0131. Bizde se\u00e7im beyannamemizde tapular\u0131 alaca\u011f\u0131z diyerek halk\u0131m\u0131za s\u00f6z verdik. Bununla ilgili Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z Veysel Ero\u011flu ve Milletvekillerimizle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz sonucu halk\u0131n ma\u011fduriyetinin giderilmesi i\u00e7in gerekli giri\u015fimlerde bulunuldu. Amac\u0131m\u0131z tapu sorununu \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturarak halk\u0131m\u0131z\u0131 ma\u011fduriyetten kurtarmakt\u0131r. Alt\u0131nda\u011f mahallemizde kanalizasyonu yok. En k\u0131sa s\u00fcrede bin metre kanalizasyon d\u00f6\u015femeyi hedefliyoruz\u201d dedi.<\/p>","haber_excerpt":"Afyonkarahisar\u2019\u0131n Merkeze ba\u011fl\u0131 S\u00fcl\u00fcmenli Beldesinin AK Partili Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Ero\u011ful icraatlar\u0131n\u0131 anlatt\u0131","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/yurdunuseven-secim-vaatlerimiz-planli-bir-sekilde-hayata-gececek\/25255","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-baskan-yardimcisi-yesilirmak-genclerle-sohbet-etti\/18703\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/il-baskan-yardimcisi-yesilirmak-genclerle-sohbet-etti\/18703"}]