[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/kongre_(2).JPG","title":"Milletvekili A\u015fl\u0131k, ‘K\u00fc\u00e7\u00fck Hesaplar Pe\u015fine D\u00fc\u015fmemeliyiz’","entry_date":"Ekim 20, 2014 - 6:46:00","haber_content":"

Kongreler \u00f6ncesi te\u015fkilat mensuplar\u0131yla bir araya gelen AK Parti \u0130zmir Milletvekili ve Afyonkarahisar Koordinat\u00f6r\u00fc Ali A\u015fl\u0131k, \u201cHareketin dinamiklik kazanmas\u0131 i\u00e7in yeni isimlerde katmam\u0131z gerekiyor. Yeni gelenlere siz kimsiniz de demeyece\u011fiz. Olup bitenlerden ve \u00e7evremizden ders alamazsak, ufak hesaplar\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fersek bu g\u00fcnlerimizi arar\u0131z\u201d dedi.<\/p>

Delege ve kongre s\u00fcrecine haz\u0131rlanan AK Parti Afyonkarahisar \u0130l te\u015fkilat\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 b\u00fct\u00fcn h\u0131z\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. AK Parti \u0130zmir Milletvekili ve Afyonkarahisar koordinat\u00f6r\u00fc Ali A\u015fl\u0131k, kongre s\u00fcreci ile ilgili parti binas\u0131nda bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Toplant\u0131da konu\u015fan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, Koordinat\u00f6r Milletvekili Ali A\u015fl\u0131k\u2019\u0131n kongre s\u00fcreci dolay\u0131s\u0131yla te\u015fkilat mensuplar\u0131 ve kongrede aday olacaklarla birer g\u00f6r\u00fc\u015fme yapaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Kongrelere tek isimle gitmek istediklerini belirten Koordinat\u00f6r Milletvekili A\u015fl\u0131k, \u201c\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan ba\u015fl\u0131yoruz. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n birinci safhas\u0131d\u0131r. \u0130l\u00e7eleri turlayaca\u011f\u0131z. Biliyorsunuz bu s\u00fcre\u00e7ten \u00f6nce prensip kararlar\u0131 ald\u0131k. Nedir bu kararlar? \u2018Kongrelere tek isimle gidece\u011fiz\u2019 dedik. Mevcut il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z var. Bunlarla devam edip etmeyece\u011fimize karar verece\u011fiz. E\u011fer devam etmeyece\u011fine karar vereceksek veya netle\u015ftirirsek, daha sonra kimin olaca\u011f\u0131 konusunda ikinci bir \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 15 g\u00fcn i\u00e7erisinde hep beraber yapm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta delege se\u00e7imlerimizi yapaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

LAF OLSUN D\u0130YE KARAR ALMADIK<\/b><\/p>

Genel Merkez taraf\u0131ndan delege se\u00e7imleriyle ilgili al\u0131nan prensip kararlar\u0131na de\u011finen Milletvekili Ali A\u015fl\u0131k, bu kararlar\u0131 laf olsun diye almad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. Milletvekili A\u015fl\u0131k, \u201cDelege se\u00e7imlerinde arkada\u015flar genel merkez olarak prensip kararlar\u0131 getirdik. Bunu laf olsun diye getirmedik. Kurallar\u0131m\u0131z budur, amac\u0131m\u0131z bu partiyi nas\u0131l dinamik ve canl\u0131 tutar\u0131z. Ayr\u0131ca, vefa ile a\u00e7\u0131l\u0131m\u0131 bir arada tutacak \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131r. Bu \u00e7al\u0131\u015fmada eme\u011fi ge\u00e7en herkes olacak. Bununla ilgili bir s\u00fcr\u00fc kriterler getirdik. Hareketin dinamiklik kazanmas\u0131 i\u00e7in yeni isimlerde katmam\u0131z gerekiyor. Ama yeni gelenlere siz kimsiniz de demeyece\u011fiz. Bu dengeyi kuracak bir yap\u0131y\u0131 hedefliyoruz. S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir b\u00fcy\u00fcme ve y\u00f6neti\u015fim dedi\u011fimizi ancak b\u00f6yle ger\u00e7ekle\u015febilir. Bu nedenle prensiplere uyaca\u011f\u0131z\u201d dedi.<\/p>

SE\u00c7\u0130MLER\u0130 \u015e\u00d6LENE \u00c7EV\u0130RMEL\u0130Y\u0130Z<\/b><\/p>

<\/p>

Al\u0131nan prensip kararlar\u0131na uyuldu\u011fu s\u00fcrece ba\u015far\u0131n\u0131n ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Koordinat\u00f6r Milletvekili Ali A\u015fl\u0131k, delege se\u00e7imlerinin \u015f\u00f6lene \u00e7evrilmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131. A\u015fl\u0131k, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cBelirtilen prensiplere uygun liste yap\u0131p hakikaten se\u00e7im yaparsak orada ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131k diye bir \u015fey olamaz. Ayn\u0131 zamanda bizim delege se\u00e7imlerini \u015f\u00f6lene \u00e7evirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilece\u011fimize inan\u0131yorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bir birimizle konu\u015fabiliyoruz. Bunlar ger\u00e7ekten \u00f6nemlidir. Ayr\u0131ca, bulundu\u011fumuz co\u011frafya da \u00f6nemli. Bu y\u00fczden bu g\u00fcnlerin de\u011ferini ve k\u0131ymetini iyi bilerek, \u015f\u00fck\u00fcr ederek meselelere bakmam\u0131z laz\u0131m ve gelece\u011fi ona g\u00f6re planlamam\u0131z laz\u0131m. Olup bitenlerden ve \u00e7evremizden ders alamazsak ve ufak hesaplar\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fersek, bu g\u00fcnlerimizi arar\u0131z.\u201d Milletvekili A\u015fl\u0131k\u2019\u0131n yan\u0131 s\u0131ra toplant\u0131ya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, Kad\u0131n ve Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131, Belediye ve \u0130l Genel Meclis \u00fcyeleri ile merkez il\u00e7e y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131. <\/p>","haber_excerpt":"Delege ve kongre s\u00fcrecine haz\u0131rlanan AK Parti Afyonkarahisar \u0130l te\u015fkilat\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 b\u00fct\u00fcn h\u0131z\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. AK Parti \u0130zmir Milletvekili ve Afyonkarahisar koordinat\u00f6r\u00fc Ali A\u015fl\u0131k, kongre s\u00fcreci ile ilgili parti binas\u0131nda bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-heyeti-genel-kurula-katildi\/18702","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-eser-basin-toplantisi-duzenledi\/18698\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/baskan-eser-basin-toplantisi-duzenledi\/18698"}]