[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/eser_(1).JPG","title":"BA\u015eKAN ESER, BASIN TOPLANTISI D\u00dcZENLED\u0130","entry_date":"Ekim 20, 2014 - 6:42:00","haber_content":"

Yakla\u015fan kongre s\u00fcreci ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, delege se\u00e7imlerinin de 26 Ekim 2014 tarihinde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Ba\u015fkan Eser, \u201cDelege se\u00e7imleri partimizin ve toplumumuzun her kesimini kucaklayan adil bir anlay\u0131\u015f ile T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde ve Y\u00f6netmeli\u011fimizde belirtilen k\u0131staslar ve ilkeler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir\u201d dedi<\/p>

AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 binas\u0131nda delege se\u00e7imleri ve kongre s\u00fcreci ile ilgili bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapan Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, kongrelerinin b\u00fcy\u00fck hedeflere ula\u015fmada \u00f6nemli bir rol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Eser, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cKongrelerimiz T\u00fcrkiye\u2019mizin b\u00fcy\u00fck hedeflere ula\u015fmas\u0131n\u0131n kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreci irademizin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz; Yeni T\u00fcrkiye\u2019nin vazge\u00e7ilmez ihtiyac\u0131 olan Yeni Anayasan\u0131n Aziz Milletimizle bulu\u015fturulma iradesinin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz t\u00fcm vesayet kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n, paralel yap\u0131n\u0131n, milletimize musallat olan t\u00fcm musibetlerin tasfiye edilmesinin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz yeni T\u00fcrkiye yolunda at\u0131lacak ad\u0131mlar\u0131n, ger\u00e7ekle\u015ftirilecek mimarinin me\u015fruiyet kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz \u00f6nc\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin, tam demokrasinin, y\u00fckselen ekonominin, e\u015fit vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n, millet-devlet muhabbetinin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Kongrelerimiz b\u00fcy\u00fck medeniyetimizin t\u00fcm de\u011ferleriyle milletimizle bulu\u015fma ve gelece\u011fe ta\u015f\u0131nma iradesinin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Nihayetinde kongrelerimiz, 2015 se\u00e7imlerine haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu d\u00f6nemde aziz milletimizden yeniden g\u00fc\u00e7 alacak partimizin ve te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z\u0131n tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ula\u015fma iradesinin kayna\u011f\u0131d\u0131r. Ve kongrelerimiz millet egemenli\u011finin, millet iradesinin ve millet iktidar\u0131n\u0131n kayna\u011f\u0131d\u0131r.\u201d<\/p>

DELEGE SE\u00c7\u0130MLER\u0130 26 EK\u0130MDE YAPILACAK<\/b><\/p>

Yap\u0131lacak delege se\u00e7imleri ve akabinde ger\u00e7ekle\u015fecek kongreler ile demokrasinin i\u015flemeye devam edece\u011fini ifade eden AK Parti Merkez il\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, il ve il\u00e7e delege se\u00e7imleri t\u00fcm k\u00f6y ve mahalleler de 26 Ekim 2014 g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 g\u00fcn ve saatte yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Eser, “Ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan 5. Ola\u011fan Kongre takvimi 15 Eyl\u00fcl 2014 tarihinde ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. 22 \u015eubat 2015 tarihinde il kongrelerinin sonu\u00e7lanmas\u0131 ile B\u00fcy\u00fck Kongreden \u00f6nceki s\u00fcre\u00e7 tamamlanm\u0131\u015f olacakt\u0131r. 5. Ola\u011fan Kongre s\u00fcrecimizin ilk ve en \u00f6nemli a\u015famas\u0131 k\u00f6y ve mahalle delege se\u00e7imleridir. Delege se\u00e7imleri parti i\u00e7i demokrasinin temel ta\u015f\u0131d\u0131r. Bunun i\u00e7in delege se\u00e7imleri k\u00f6y, mahalle ve beldelerimize kay\u0131tl\u0131 t\u00fcm \u00fcyelerimizin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile mahallinde ve sand\u0131k konularak yap\u0131lacakt\u0131r. Delege se\u00e7imleri partimizin ve toplumumuzun her kesimini kucaklayan adil bir anlay\u0131\u015f ile T\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde ve Y\u00f6netmeli\u011fimizde belirtilen k\u0131staslar ve ilkeler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir. \u0130l ve il\u00e7e delege se\u00e7imleri t\u00fcm k\u00f6y ve mahallerimizde 26 Ekim 2014 g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 g\u00fcn ve saatte yap\u0131lacakt\u0131r. B\u00f6ylece parti i\u00e7i demokrasinin ve se\u00e7menimizle b\u00fct\u00fcnle\u015fmenin en \u00f6nemli temeli k\u00f6y ve mahallerimizde at\u0131lm\u0131\u015f olacakt\u0131r. Daha sonra Kongre takvimine uygun olarak 1 Kas\u0131m \u2013 31 Aral\u0131k 2014 tarihleri aras\u0131nda \u0130l\u00e7e Kongreleri ve 22 Kas\u0131m 2014 \u2013 22 \u015eubat 2015 tarihleri aras\u0131nda da \u0130l Kongreleri ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir\u201d diye ifade etti.<\/p>

<\/p>

M\u0130LLET DE\u011eERLER\u0130NE \u00d6NEM VEREN B\u0130R PART\u0130Y\u0130Z<\/b><\/p>

AK Partinin siyasi hayata ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 14 A\u011fustos 2001 tarihinden itibaren T\u00fcrk milletine taahh\u00fct etti\u011fi ve bug\u00fcn yeni T\u00fcrkiye olarak tan\u0131mlanan demokratikle\u015fme, refah toplumu, kalk\u0131nma, \u00f6nc\u00fc \u00fclke olma, ilerleme ve gelece\u011fe ta\u015f\u0131ma s\u00fcre\u00e7lerinin tamam\u0131n\u0131 siyasi yolculu\u011funun ve b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 hikayesinin bir destan\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini vurgulayan Eser, \u201cAK Parti demokrasiye, milletin de\u011ferlerine, \u00fclkemizin birlik ve beraberli\u011fine g\u00f6sterdi\u011fi sadakatle; darbe kurallar\u0131n\u0131, vesayet sistemini ve gerileme d\u00f6nemlerini sona erdirmi\u015ftir. AK Parti Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131, Lideri Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan ve bu b\u00fcy\u00fck davaya inanm\u0131\u015f kadrolar\u0131yla birlikte y\u00fczy\u0131l\u0131m\u0131z\u0131n ilk 13 y\u0131l\u0131nda kimsenin hayal bile edemedi\u011fi 1. at\u0131l\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015ftir. Bu at\u0131l\u0131m\u0131n kayna\u011f\u0131 demokratik me\u015fruiyet, siyasal me\u015fruiyet ve 9 se\u00e7imde milletimizin ortaya koydu\u011fu b\u00fcy\u00fck destektir. \u015eimdi hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. Y\u0131l\u0131 olan 2023\u2019te 2. at\u0131l\u0131m\u0131 tamamlamakt\u0131r\u201d dedi.<\/p>

PART\u0130M\u0130Z EN \u00d6NEML\u0130 \u00d6RNEKT\u0130R<\/b><\/p>

\u0130leti\u015fim modelinin siyasi etkilerinin disiplin ve d\u00fczen sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ba\u015fkan Eser, AK Parti\u2019nin demokratik hayat\u0131n \u00f6rnek bir partisi oldu\u011funu belirtti. Eser, \u201cAK Parti \u00fclkemizin karanl\u0131k bir d\u00f6neminde milletimizin sinesinden milletimizin de\u011feri olarak ayd\u0131nl\u0131klara ula\u015fmak i\u00e7in kurulmu\u015ftur. Bu nedenle; demokratik hayat\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6rnek partisi olmu\u015ftur. Siyaset yapma anlay\u0131\u015f\u0131, se\u00e7menleri, \u00fcyeleri ve y\u00f6neticileriyle geli\u015ftirdi\u011fi ileti\u015fim modeli siyasi etkinliklerde ortaya koydu\u011fu disiplin ve d\u00fczen \u00fclkemizde ve t\u00fcm d\u00fcnyada takdir edilmektedir. Bu felsefe siyasi hayat\u0131m\u0131zdan \u2018Ben Fikri\u2019ni \u00e7\u0131kartm\u0131\u015f \u2018Biz, \u00dclkem ve Davam\u2019 anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 getirmi\u015ftir. Birinci Ola\u011fan\u00fcst\u00fc B\u00fcy\u00fck Kongremiz s\u00fcreciyle, yap\u0131l\u0131\u015f\u0131yla ve sonucuyla bunun en m\u00fcmtaz ve en yak\u0131n \u00f6rne\u011fidir. AK Parti Birinci Ola\u011fan\u00fcst\u00fc B\u00fcy\u00fck Kongresiyle, \u00fclkesine ve d\u00fcnyaya ortak ak\u0131lla birlikte istikrara, g\u00fcvene ve b\u00fcy\u00fck hedeflerine olan vazge\u00e7ilmez ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n mesaj\u0131n\u0131 vermi\u015ftir. AK Parti, Birinci Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kongresiyle ayn\u0131 salonda halk\u0131n oyuyla se\u00e7ilen Cumhurba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ve kongrede t\u00fcm kat\u0131lanlar\u0131n ortak ittifak\u0131yla se\u00e7ilen Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan\u0131 Say\u0131n Prof. Dr. Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun ortaya koydu\u011fu \u00f6rnek tablo ile T\u00fcrk Siyasi Tarihine damgas\u0131n\u0131 vurmu\u015ftur\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

EKONOM\u0130M\u0130Z B\u00dcY\u00dcD\u00dc<\/b><\/p>

Merkez il\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, bir\u00e7ok yap\u0131lamaz denilen hizmetlerin ve icraatlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini belirterek, \u015f\u00f6yle devam etti; \u201cAK Parti b\u00fct\u00fcn ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131, yol haritas\u0131n\u0131 belirledi\u011fi Birinci Ola\u011fan, \u0130kinci Ola\u011fan, \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc Ola\u011fan, D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc Ola\u011fan ve Birinci Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kongre S\u00fcre\u00e7lerinde ortaya koymu\u015f oldu\u011fu ilke, felsefe ve bunun \u00fczerinden milletle imzalad\u0131\u011f\u0131 sars\u0131lmaz g\u00fcvene dayal\u0131 s\u00f6zle\u015fme ile sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. AK Parti \u00fclkemizin siyasi tarihine \u2018Y\u00fckseli\u015f D\u00f6nemi\u2019 olarak kaydedilecek bu s\u00fcre\u00e7te gayretli ve inan\u00e7l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla bir\u00e7ok \u2018Yap\u0131lamaz\u2019 denilen icraat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Hayaller ger\u00e7ek oldu. \u00dclkemizin ve insan\u0131m\u0131z\u0131n gelecek \u00fcmidini peki\u015ftirdi. Memleketimizin \u00e7ehresini de\u011fi\u015ftirdi. Ekonomiden sa\u011fl\u0131\u011fa, e\u011fitimden ula\u015f\u0131ma, adaletten emniyete kadar her alanda \u00fclkemize ve insan\u0131m\u0131za yak\u0131\u015f\u0131r hamleler ortaya koydu. Ba\u015flat\u0131lan, bitirilen ve hala devam eden b\u00fcy\u00fck projelerle insan\u0131m\u0131za hakl\u0131 bir \u00f6zg\u00fcven kazand\u0131rd\u0131. Ekonomimiz b\u00fcy\u00fcd\u00fc, T\u00fcrkiye b\u00f6lgemizde ve d\u00fcnyada itibarl\u0131 ve g\u00fcvenli bir \u00fclke haline geldi.\u201d <\/p>

M\u0130LLET\u0130M\u0130Z\u0130N G\u00dcVEN\u0130N\u0130 YATIRIM VE H\u0130ZMETE D\u00d6N\u00dc\u015eT\u00dcRD\u00dcK<\/b><\/p>

<\/p>

Parti olarak kurulduklar\u0131 ilk g\u00fcnden bu g\u00fcne kadar her zaman milletin yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan Ba\u015fkan B\u00fclent Eser, milletin partilerine g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fcvenin hizmete ve yat\u0131rama d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti. Eser, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015fu ifadelerle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cAK Parti\u2019nin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hedefi; ba\u015flayan Be\u015finci Ola\u011fan Kongre S\u00fcrecimizle birlikte 2015 se\u00e7imlerinden ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131kmak, milletimize s\u00f6z verdi\u011fimiz gibi 2023, 2053, 2071 T\u00fcrkiye\u2019sine istikrarla, huzurla, geli\u015fmeyle ve selametle ula\u015fmakt\u0131r. Milletimizin bizden beklentisi budur. Bug\u00fcne kadar siyaseti g\u00fc\u00e7lendiren ve itibar kazand\u0131ran partimiz Be\u015finci Ola\u011fan Kongresinden elde edece\u011fi g\u00fc\u00e7, birlik beraberlik anlay\u0131\u015f\u0131 ve kongrelerden \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 enerji ile milli iradeyi h\u00e2kim k\u0131lmaya devam edecektir. Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilmesi ve Say\u0131n Prof. Dr. Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun Ba\u015fbakan se\u00e7ilmesi ile Yeni T\u00fcrkiye\u2019nin kap\u0131lar\u0131 ard\u0131na kadar a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcrkiye, bu yeni d\u00f6nemde g\u00fc\u00e7l\u00fc, demokratik, m\u00fcreffeh ve sayg\u0131n bir \u00fclke olma hedefine daha b\u00fcy\u00fck bir azimle y\u00fcr\u00fcyecektir. Bu kutlu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fte Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Prof. Dr. Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde t\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zla yekv\u00fccut olarak b\u00fcy\u00fck hedeflere ula\u015faca\u011f\u0131z. AK Parti, bu yeni a\u015famada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yan\u0131nda olmaya, milletimizin dilini konu\u015fmaya, onunla olan g\u00f6n\u00fcl ba\u011f\u0131n\u0131 korumaya devam edecektir. 5. Ola\u011fan Kongre \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n partimize ve milletimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyoruz.\u201d Toplant\u0131ya Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Eser, Merkez \u0130l\u00e7e Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri, belde belediye ba\u015fkanlar\u0131, belde ba\u015fkanlar\u0131 ve bas\u0131n mensuplar\u0131 kat\u0131ld\u0131. <\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser, delege se\u00e7imleri ve kongre s\u00fcreci ile ilgili bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. ","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/milletvekili-aslik-kucuk-hesaplar-pesine-dusmemeliyiz\/18701","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partiden-muftu-isleyene-ziyaretine-ziyaret\/18656\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-partiden-muftu-isleyene-ziyaretine-ziyaret\/18656"}]