[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/genisaci_(1).JPG","title":"‘Ama\u00e7lar\u0131 \u00fclkemizde kaos \u00e7\u0131karmak’","entry_date":"Ekim 13, 2014 - 4:32:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, Kanal 3 televizyonunda Yasin K\u00f6ksal\u2019\u0131n haz\u0131rlay\u0131p sundu\u011fu \u2018Geni\u015f A\u00e7\u0131\u2019 program\u0131na konuk oldu. G\u00fcndeme dahil a\u00e7\u0131klamalarda bulunan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven, Kobani\u2019ye yard\u0131m edilmedi\u011fini s\u00f6yleyerek olay \u00e7\u0131karanlar\u0131n amac\u0131n\u0131n \u00fclke de kaos \u00e7\u0131karmak oldu\u011funu vurgulad\u0131.<\/p>

Kanal 3 ekranlar\u0131nda Yasin K\u00f6ksal\u2019\u0131n haz\u0131rlay\u0131p sundu\u011fu \u2018Geni\u015f A\u00e7\u0131\u2019 program\u0131na kat\u0131lan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, kongre s\u00fcreci ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. 2015 se\u00e7imlerin \u00f6ncesi b\u00fct\u00fcn illerde oldu\u011fu gibi Afyonkarahisar\u2019da da s\u00fcrecin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Yurdunuseven, \u201cKongre s\u00fcrecimizi ba\u015flatt\u0131k. 15 Eyl\u00fcl itibari ile \u00fcye kay\u0131tlar\u0131m\u0131z donduruldu ve 16 Eyl\u00fcl itibariyle de ilan edildi. \u0130lan edilen bu listeler \u00fczerinden 1 Kas\u0131m\u2019da ba\u015flamak \u00fczere delege se\u00e7imlerine ge\u00e7ece\u011fiz. Ar\u0131ca bilindi\u011fi gibi n\u00fcfusu 5 bini ge\u00e7en iki beldemizde kongre s\u00fcreci ya\u015fanacak. Bu beldelerimiz merkeze ba\u011fl\u0131 I\u015f\u0131klar ile \u0130hsaniye il\u00e7emize ba\u011fl\u0131 D\u00f6\u011fer beldemizdir. Merkez dahil 18 il\u00e7emizde ve iki beldemizde delege se\u00e7imleri ile birlikte kongre s\u00fcrecini ba\u015flat\u0131yoruz. Kongreler ile ilgili planlamam\u0131z\u0131 yapt\u0131k ve genel merkeze sunduk. Genel Merkezimizin oylamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan il\u00e7e kongrelerimizin tarihini \u00f6nceden ilan edece\u011fiz. 26 Ekim tarihinde delege se\u00e7imlerimiz ger\u00e7ekle\u015fecek. Birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde delege se\u00e7imlerine girdik. Bu se\u00e7imleri de birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde bitirece\u011fiz. 22 \u015eubat 2015 tarihinde illerde d\u00e2hil olmak \u00fczere kongre s\u00fcrecimizin tamamlanmas\u0131 gerekiyor. Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n il kongrelerine ve baz\u0131 b\u00fcy\u00fck il\u00e7e kongrelerine bizzat kat\u0131lacak\u201d dedi.<\/p>

G\u00dc\u00c7L\u00dc KADROLAR OLU\u015eTURACA\u011eIZ<\/b><\/p>

Kongre s\u00fcrecinin birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde ge\u00e7ece\u011fini s\u00f6yleyen \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, bu birliktelik ile g\u00fc\u00e7l\u00fc kadrolar\u0131n ve y\u00f6netimlerin olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Yurdunuseven, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cGenel Merkezimizin bizlere verdi\u011fi bilgiler do\u011frultusunda b\u00fct\u00fcn il\u00e7elerimizde birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro ile kongrelerimizi yerine getirece\u011fiz. Bu demek de\u011fildir ki ba\u015fkalar\u0131na demokrasi uygulanmayacak m\u0131? Veya gidip aday olamayacak m\u0131? Biz in\u015fallah b\u00fct\u00fcn il\u00e7elerimizde bu koordinasyonu sa\u011flayarak birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde bir aday \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz. Ama b\u00fct\u00fcn il\u00e7elerimizin ortak kanaati birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde hareket etmektir. \u00c7\u00fcnk\u00fc 2015 y\u0131l\u0131 se\u00e7imleri T\u00fcrkiye\u2019nin bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 olacak. Bu da parti olarak bizim 10\u2019uncu imtihan\u0131m\u0131z. Bunu da ba\u015far\u0131 ile a\u015f\u0131p yeni bir T\u00fcrkiye\u2019ye, \u00f6zg\u00fcr bir T\u00fcrkiye\u2019ye in\u015fallah ad\u0131m\u0131m\u0131z\u0131 ataca\u011f\u0131z. Bilindi\u011fi gibi eski Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z ve \u015fuan ki Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 3 tane bizim hedefimiz var. Bunlardan birisi bildi\u011finiz gibi Cumhuriyetimizin 100. Y\u0131l\u0131d\u0131r. Bu da 2023 y\u0131l hedeflerimizdir. \u015eimdi 2015 y\u0131l\u0131nda se\u00e7ilecek olan adaylar 2019 y\u0131l\u0131 kadrolar\u0131n\u0131 olu\u015fturacak. \u0130n\u015fallah 2019 y\u0131l\u0131 kadrolar\u0131 da 2023 y\u0131l\u0131 kadrolar\u0131n\u0131 olu\u015fturacak. Ayr\u0131ca 2053 ve 2071 y\u0131l\u0131 hedeflerimizde var. \u015euanda 2023 hedeflerine kilitlenmi\u015f durumday\u0131z. 2015 y\u0131l\u0131 se\u00e7imleri bu nedenle bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli.\u201d<\/p>

\u0130LK B\u00dcY\u00dcK TOPLANTISINI GER\u00c7EKLE\u015eT\u0130RECEK<\/b><\/p>

AK Parti Genel Merkez \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131n\u0131n 31 Ekim\u2019de yeniden Afyonkarahisar\u2019da yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirten Yurdunuseven, Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun Ba\u015fbakan olarak ilk b\u00fcy\u00fck toplant\u0131s\u0131n\u0131 ilimizde ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fini vurgulad\u0131. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven, \u201c31 Ekim tarihinde b\u00fct\u00fcn milletvekillerimiz Afyonkarahisar\u2019da olacaklar. Bilindi\u011fi gibi Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z AK Partiyi ilk kurdu\u011funda 2001 y\u0131l\u0131nda Afyonkarahisar\u2019da temellerini att\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Prof. Dr. Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun Afyonkarahisar\u2019a kar\u015f\u0131 g\u00fczel bir ilgisi var. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z konu\u015fmalar\u0131n\u0131n bir\u00e7o\u011funda Afyonkarahisar\u2019dan yola \u00e7\u0131kt\u0131k diyor. Bu nedenle ge\u00e7ti\u011fimiz May\u0131s ay\u0131nda Afyonkarahisar\u2019da ilk isti\u015fare ve de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Daha \u00f6nce K\u0131z\u0131lcahamam da yap\u0131l\u0131yordu. K\u0131z\u0131lcahamam\u2019dan vazge\u00e7ilmesinin \u00fczerine alternatif olarak ilimi g\u00fcndeme geldi ve kabul edildi. Birincisini \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fekilde a\u015ft\u0131k ve ikincisi tekrarlanacak. Yine ilgin\u00e7 bir \u015fey olacak Ahmet Davuto\u011flu bey Ba\u015fbakan olarak ilk b\u00fcy\u00fck toplant\u0131s\u0131n\u0131 ilimizde ger\u00e7ekle\u015ftirecek. Buda Afyonkarahisar\u2019a verilen \u00f6nemi g\u00f6steriyor. 31 Ekim tarihinde Genel Merkezin dahilinde bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecekler. 3 g\u00fcn boyunca ilimizde olacaklar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

4 M\u0130LYAR DOLAR HARCANDI<\/b><\/p>

T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin karde\u015fli\u011fe ve ho\u015fg\u00f6r\u00fcye \u00f6nem verdi\u011fini s\u00f6yleyen Yurdunuseven, bununla ilgili olarak \u00fclkeye s\u0131\u011f\u0131nan m\u00fclteciler oldu\u011funu i\u015faret etti. M\u00fcltecilere harcanan miktar\u0131n 4 Milyon Dolar oldu\u011funu dile getiren Ba\u015fkan Yurdunuseven, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cDevletimizin bekas\u0131nda en \u00f6nemli \u015fey adalettir ve bunun sa\u011flanmas\u0131d\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra di\u011fer \u00f6nemli olan bir \u015fey ise ho\u015fg\u00f6r\u00fcd\u00fcr ve karde\u015fliktir. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti bu g\u00fcne kadar karde\u015fli\u011fini g\u00f6stermi\u015ftir. Kobani de s\u0131n\u0131r a\u00e7\u0131lmas\u0131 itibariyle yakla\u015f\u0131k 200 bin Kobani\u2019li K\u00fcrt karde\u015fimiz \u00fclkemize al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. \u00dclke olarak bu 200 bin ki\u015fiye bu g\u00fcne kadar bakm\u0131\u015ft\u0131r ve bakmaya da devam edecektir. Bunun \u00f6ncesine bakarsan\u0131z Suriye\u2019den gelen m\u00fclteci karde\u015flerimizde var. Bunlar\u0131nda say\u0131s\u0131n\u0131n 2 Milyon civar\u0131nda oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Suriyeli karde\u015flerimiz i\u00e7in kamplar kuruldu. En son bizim edindi\u011fimiz bilgiye g\u00f6re yakla\u015f\u0131k T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti bu g\u00fcne kadar 4 Milyar Dolar civar\u0131nda bir para harcad\u0131. Ama birle\u015fmi\u015f Milletler maalesef hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131lar. Bu g\u00fcne kadar Birle\u015fmi\u015f Milletlerden \u00fclkemize yard\u0131m ad\u0131 alt\u0131nda gelen para sadece 150 Milyon dolard\u0131r. Bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda 30\u2019da biri kadar bir yard\u0131m gelmi\u015f. Bunu art\u0131k milletimizin takdirine b\u0131rak\u0131yoruz. Biz millet olarak ve dinimizin de gere\u011fi olarak karde\u015fli\u011fimizi g\u00f6sterdik Kobani\u2019deki K\u00fcrt karde\u015flerimize. Oradaki ter\u00f6r zulm\u00fcnden ka\u00e7an karde\u015flerimize kuca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7t\u0131k.\u201d<\/p>

AMA\u00c7LARINA ULA\u015eAMAYACAKLAR<\/b><\/p>

Kobani\u2019yi bahane ederek sokaklara d\u00f6k\u00fclenlerin ama\u00e7lar\u0131na ula\u015famayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Ba\u015fkan Yurdunuseven, \u201cKobani\u2019ye askeri m\u00fcdahale konusunda bana g\u00f6re T\u00fcrkiye\u2019nin tek ba\u015f\u0131na girece\u011fi bir macera olmamal\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye bunu tek ba\u015f\u0131na yapacak bir konumda de\u011fil. Daha \u00f6nce Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n teklifleri var. Ama bizce yap\u0131lmas\u0131 gereken bizce orada tampon bir b\u00f6lge olu\u015fturmakt\u0131r. Tampon b\u00f6lge olu\u015fturulursa bu sorun ortadan kalkacakt\u0131r. Fakat \u00f6ncelikle Kobani\u2019yi bahane edip T\u00fcrkiye i\u00e7erisinde yap\u0131lan bir provokasyona dikkat \u00e7ekmek istiyorum. Bilindi\u011fi gibi Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu b\u00f6lgesinde, normal vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n marketleri ve d\u00fckkanlar\u0131 ya\u011fmalan\u0131p y\u0131k\u0131ld\u0131. Vatanda\u015f kendi hastanesini yakt\u0131. Kendi hizmet ald\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7lar\u0131 yakt\u0131. Yine kendi belediye binas\u0131n\u0131 yakt\u0131. Bunlar tabi ki ho\u015f \u015feyler de\u011fil. Bunlar bir oyunun ve provokasyonun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 bize g\u00f6re\u201d dedi.<\/p>

PENNSYLVAN\u0130A\u2019NIN SEVD\u0130\u011e\u0130 O G\u00dcNEY\u2019DEK\u0130 \u00dcLKE VAR<\/b><\/p>

Gezi olaylar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olamayanlar\u0131n Kobani\u2019de ba\u015far\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 provokasyonun kimlerin oyunu oldu\u011funu milletin bildi\u011fini s\u00f6yleyen Yurdunuseven, \u2018Diren Gezi\u2019 diye ba\u011f\u0131ranlar\u0131n bu g\u00fcn \u2018Diren Kobani\u2019 diye ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. Yurdunuseven, \u015f\u00f6yle devam etti; \u201cDikkat ederseniz bu yap\u0131lan olaylar ikinci Gezi provas\u0131. Gezi olaylar\u0131nda ayn\u0131 \u015feyler s\u00f6z konusuydu. \u2018Diren Gezi\u2019 deniliyordu. \u015eimdi ise \u2018Diren Kobani\u2019 deniliyor. Bunlar malum yerlerin tek elden oynad\u0131\u011f\u0131 oyunlar bize g\u00f6re. Tabii bu olay i\u00e7erisinde muhalefet partileri geni\u015f bir \u015fekilde rol oynad\u0131lar. Bunun i\u00e7erisinde bize g\u00f6re Pennsylvania var. Paralel yap\u0131 bu oyunun i\u00e7erisinde ve Pennsylvania\u2019n\u0131n sevdi\u011fi o G\u00fcney\u2019deki \u00fclke var. Bunlar\u0131n tamam\u0131n\u0131n bir araya gelerek Gezi\u2019de beceremedikleri hadiseyi burada ikinci bir prova olarak yapt\u0131klar\u0131 kanaatindeyiz. Maalesef yakarak, y\u0131karak ve imha ederek ger\u00e7ekle\u015ftirmekteler. B\u00fct\u00fcn halk\u0131m\u0131z emin olsun ki T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti b\u00fcy\u00fck bir devlet ve g\u00fc\u00e7l\u00fck bir devlettir. Gerekeni yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r ve yap\u0131lacakt\u0131r. Hi\u00e7 kimse bu devletten bir \u015fey koparamaz. \u00c7ak\u0131l ta\u015f\u0131n\u0131 vermek gibi bir l\u00fcks\u00fcm\u00fcz yoktur. \u0130n\u015fallah devletimiz bunun \u00fcstesinden gelecektir ve bu kadarda g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr. Buna inan\u0131yorum ki devlet yumru\u011funu vurdu\u011funda bunlar\u0131n hepsinin ba\u015f\u0131n\u0131 ezecektir.\u201d<\/p>

EKONOM\u0130M\u0130ZE DARBE VURMAK \u0130ST\u0130YORLAR<\/b><\/p>

<\/p>

T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fc\u00e7lenmesini istemeyenlerin farl\u0131 oyun tezg\u00e2hlar\u0131 i\u00e7erisinde oldu\u011funu belirten Yurdunuseven, \u00fclke ekonomisine darbe vurmak istediklerini s\u00f6yledi. Yurdunuseven, \u201cKobani\u2019yi bahane g\u00f6stererek olay \u00e7\u0131karanlar\u0131n d\u00fczg\u00fcn giden T\u00fcrkiye ekonomisine darbe vurmakt\u0131r. Ayn\u0131 zamanda \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecine darbedir. Sizin de s\u00f6yledi\u011finiz gibi Gezi s\u00fcrecinde ba\u015flayan olaylar\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alal\u0131m. Asl\u0131nda Gezi s\u00fcrecinin nas\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na bakmak laz\u0131md\u0131r. Gezi s\u00fcrecinde h\u00fck\u00fcmete talipler geldi. Verilen talepler aras\u0131nda, \u20183. K\u00f6pr\u00fc yap\u0131lmayacak. Uluslararas\u0131 3. Havaalan\u0131 a\u00e7\u0131lmayacak. Baz\u0131 yerlerde t\u00fcnel ge\u00e7i\u015fler yap\u0131lmayacak. Barajlar a\u00e7\u0131lmayacak. HES\u2019ler yap\u0131lmayacak\u2019 denildi. Bu tamamen T\u00fcrkiye\u2019nin ekonomisine bir darbedir. Bug\u00fcn itibariyle T\u00fcrkiye d\u00fcnya devletleri \u00fczerinde s\u00f6z sahibi olan 5 \u00fclke aras\u0131na girmi\u015ftir bana g\u00f6re. \u015eimdi T\u00fcrkiye\u2019de havaalan\u0131n\u0131n, k\u00f6pr\u00fclerin, t\u00fcnellerin ve barajlar\u0131n yap\u0131lmamas\u0131 tamamen bizim ekonomimizi k\u00f6t\u00fcye g\u00f6t\u00fcrmek istemeleridir. Bunun i\u00e7erisinde bize g\u00f6re malum devletler var. Bunlar tamamen bizim ekonomimize darbe vurarak g\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye istemiyorlar. T\u00fcrkiye 30 y\u0131ld\u0131r IMF\u2019ye milyar dolarlar bor\u00e7land\u0131. IMF\u2019nin her hangi bir memuru diyeyim. Bizlere direktif verip gittiler. Biz onlar geldi\u011finde haz\u0131r ola ge\u00e7iyorduk. Koskoca devletin bakan\u0131 ve Ba\u015fbakan\u0131 haz\u0131r ola ge\u00e7iyordu. Allah\u2019a hamdolsun ki AK Parti h\u00fck\u00fcmetleri d\u00f6neminde IMF\u2019ye b\u00fct\u00fcn bor\u00e7lar\u0131m\u0131z \u00f6dendi. Hi\u00e7bir kuru\u015f borcumuz yok. Ayr\u0131ca IMF\u2019ye 5 Milyar Dolar bor\u00e7 verecek duruma geldik. Bu da T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fc\u00e7lendi\u011fini g\u00f6steriyor. G\u00fc\u00e7lenmemizi istemeyenler oyunlar tezgahlay\u0131p masum insanlar\u0131m\u0131z\u0131 ortaya s\u00fcr\u00fcyorlar\u201d dedi. Ba\u015fkan Yurdunuseven, T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fck bir devlet oldu\u011funu b\u00f6yle oyunlara gelmeyece\u011fini s\u00f6yleyerek, izleyicilerden gelen sorular\u0131 yan\u0131tlad\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Kanal 3 ekranlar\u0131nda Yasin K\u00f6ksal\u2019\u0131n haz\u0131rlay\u0131p sundu\u011fu \u2018Geni\u015f A\u00e7\u0131\u2019 program\u0131na kat\u0131lan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, kongre s\u00fcreci ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/coban-yonetim-kurulu-toplantisina-katildi\/18654","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-baskani-yurdunuseven-meclis-toplantisina-katildi\/18652\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/il-baskani-yurdunuseven-meclis-toplantisina-katildi\/18652"}]