[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/afyon-teskilati.jpg","title":"Afyonkarahisar te\u015fkilat\u0131 i\u015fti\u015fare toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Eyl\u00fcl 09, 2013 - 1:18:51","haber_content":"

AK Parti Afyonkarahisar Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek, il binas\u0131nda gerçekle\u015ftirilen toplat\u0131s\u0131yla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, Afyonkarahisar'\u0131n her yerine ak belediyecili\u011fi getirmek istediklerini bildirdi.

Mahalli idareler seçimlerinde Afyonkarahisar'\u0131n her belde ve ilçesine ak belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n gelebilmesi için tüm te\u015fkilat\u0131n temposunu art\u0131rarak çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Zeybek, \u015funlar\u0131 kaydetti:

"Afyonkarahisar co\u011frafi olarak büyük bir il. Bu anlamda 18 ilçemizin te\u015fkilat içinde farkl\u0131 farkl\u0131 ba\u015fkanl\u0131k görevi olan arkada\u015flar\u0131m\u0131zla partimizde düzenledi\u011fimiz toplant\u0131larda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuyoruz. Sa\u011f olsun tüm te\u015fkilat\u0131m\u0131z kuzeyden güneye, her belde ve ilçemizden bu partiye hizmet etmek için bizler davet etti\u011finde icabet ediyorlar. Te\u015fkilat\u0131m\u0131z çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 art\u0131rarak sürdürüyor. Sand\u0131k kurullar\u0131nda istedi\u011fimiz seviyeye yakla\u015f\u0131yoruz. Tüm te\u015fkilat\u0131m\u0131z Afyonkarahisar'\u0131n her bir kö\u015fesine ak belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 getirmek için çal\u0131\u015f\u0131yor. \u0130n\u015fallah AK Parti, 2002 y\u0131l\u0131ndan bu zamana sürdürdü\u011fü gelene\u011fi devam ettirecek ve ba\u015far\u0131 ç\u0131tas\u0131n\u0131 daha da yukar\u0131ya ta\u015f\u0131yacak."

Zeybek, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da 2011 seçimlerinde il genelinde büyük bir teveccüh gördü\u011fünü ifade ederek, amaçlar\u0131n\u0131n tek tek vatanda\u015flara ula\u015farak neden AK Parti'yi tercih etmeleri gerekti\u011fini anlatmak oldu\u011funu bildirdi.

AK Parti'nin, il genelinde 2011 y\u0131l\u0131nda ezici bir ço\u011funlukla sand\u0131ktan ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Zeybek, \u015föyle devam etti:

"Biz bu ba\u015far\u0131y\u0131 daha da ileri ta\u015f\u0131mak ad\u0131na tek bir oyun bile elzem oldu\u011funu çok iyi biliyor ve ona göre bir seçim stratejisi izliyoruz. Genel merkezimiz mahalli idarelerde aday\u0131n da en az parti kadar önemli oldu\u011fu tespitinden yola ç\u0131karak pek çok yerde anketler yapt\u0131r\u0131yor. Bu noktada aday konusunda en do\u011fru karar\u0131n verilece\u011fi kanaatindeyim. Afyonkarahisar te\u015fkilat\u0131 olarak bir oyun seçimi kaybettirip kazand\u0131raca\u011f\u0131nda belirleyici olaca\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Bu nedenle de insanlar\u0131m\u0131za ülkenin nereden nereye geldi\u011fini tek tek anlataca\u011f\u0131z. AK Parti Afyonkarahisar Te\u015fkilat\u0131, bir m\u0131h\u0131n bir at\u0131, bir at\u0131n bir komutan\u0131, bir komutan\u0131n bir orduyu, bir ordunun ise bir ülkeyi kurtarabildi\u011fi gerçe\u011fini bilerek 2014 seçimlerine haz\u0131rlanmaktad\u0131r. \u0130n\u015fallah bu te\u015fkilat\u0131n emeklerini de hep beraber görece\u011fiz."

Zeybek, nüfusu 2 binin alt\u0131nda olan belediyelerin kapanmas\u0131yla vatanda\u015flar\u0131n belediye hizmetleri almas\u0131 noktas\u0131nda ma\u011fduriyet ya\u015fanmayaca\u011f\u0131n\u0131 da sözlerine ekledi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 18 il\u00e7e ba\u015fkan\u0131, il\u00e7e birim ba\u015fkanlar\u0131 ve belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahalli idareler se\u00e7imleriyle ilgili isti\u015fare toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/gayretli-bir-calisma-icerisindeyiz\/448","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/afyonkarahisarda-44.-danisma-meclisi-toplantisi\/498\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisarda-44.-danisma-meclisi-toplantisi\/498"}]