[{"haber_photo":"","title":"Afyon AK Gen\u00e7lik\u2019ten \u2018Tea Talk\u2019 Program\u0131","entry_date":"Ekim 30, 2013 - 1:11:16","haber_content":"

\u0130l Gençlik Kollar\u0131 Yönetim Kurulu Üyelerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da M\u0131s\u0131r’\u0131n dünü ve bugününe dair önemli konular masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131.

Aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan \u0130l Gençlik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Uslu Genel Merkez D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen programa her ay farkl\u0131 konu ve konuklarla devam edeceklerini ifade ederek Tea&Talk program\u0131n\u0131n amac\u0131ndan ve öneminden bahsetti.

Program\u0131n konu\u011fu olan Anadolu Ajans\u0131 Kahire Temsilcisi Mehmet Kemal Firik ise konu\u015fmalar\u0131nda M\u0131s\u0131r'da 3 Temmuz tarihinde ya\u015fanan askeri darbenin ülkeye verdi\u011fi ekonomik zarar\u0131n 17 milyar dolar düzeyinde oldu\u011funu, askeri darbenin, finansman s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 çekti\u011fi ve bu durumda M\u0131s\u0131r'da uzun süreli kalmas\u0131n\u0131n mümkün olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.

Mübarek'in 30 y\u0131ll\u0131k rejiminin ard\u0131ndan M\u0131s\u0131r'da Mursi ile birlikte demokrasi rüzgarlar\u0131 esti\u011fini ve halk\u0131n Mursi döneminde özgürlükleri tam anlam\u0131 ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Mehmet Kemal Firik, darbe yönetiminin art\u0131k ortaokul çocuklar\u0131na bile tahammül edemedi\u011fini askeri cuntan\u0131n \u0130smailiye'de 5 ortaokul çocu\u011funu gözalt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 üniversite ö\u011frencilerini ise katletmeye devam etti\u011fini söyledi.

Türkiye'nin M\u0131s\u0131r'da ya\u015fanan askeri darbe kar\u015f\u0131s\u0131nda duru\u015funun ahlaki ve hukuki oldu\u011funu vurgulayan Firik, "Türkiye Ortado\u011fu'da bir yandan model, lider ülke olma çabas\u0131 göstererek, Ortado\u011fu'da halklar\u0131n e\u015fitçe karde\u015fli\u011fine dayanan yeni bir dizayn isterken di\u011fer yandan M\u0131s\u0131r'daki darbeye destek ç\u0131kmas\u0131 darbeciler ile ileti\u015fim kurmas\u0131 mümkün olamaz. Türkiye'nin yeri ne darbecilerin ne de Suriye'deki Esad rejiminin yan\u0131d\u0131r. Türkiye bölgede mazlumlar\u0131n yan\u0131ndad\u0131r bu da do\u011fru bir duru\u015f noktas\u0131d\u0131r" dedi.

M\u0131s\u0131r'daki ya\u015fanan askeri darbe sürecinin geçici oldu\u011fu ve en k\u0131sa zamanda ülkeye halk\u0131n iradesinin tekrar hakim olaca\u011f\u0131n\u0131 anlatan Firik, sadece bölgede de\u011fil Endonazya'dan Amerika'ya Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar bir Rabia neslinin olu\u015ftu\u011funa dikkat çekti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar Gen\u00e7lik Kollar\u0131n\u0131n Tea &Talk; toplant\u0131lar\u0131n\u0131n Ekim Ay\u0131 konu\u011fu Anadolu Ajans\u0131 Kahire Temsilcisi Mehmet Kemal Firik oldu.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyon-ak-genclik-ekim-ayi-ilce-baskanlari-toplantisi\/1713","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/afyonkarahisarda-46.-il-danisma-meclisi-toplantisi\/242\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisarda-46.-il-danisma-meclisi-toplantisi\/242"}]